Regulamin

Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

  1. Rok akademicki trwa dwa semestry.

  2. Słuchaczem może być każdy nie pracujący zawodowo, pragnący pogłębiać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności i zdolności twórcze.

  3. Kandydat na słuchacza zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji uczestnika i wniesienia opłaty w wysokości 40 zł. za semestr.

  4. Zapisy odbywają się dwa razy w roku, na początku każdego semestru.

  5. Słuchacz otrzymuje indeks uprawniający do uczestnictwa w zajęciach. Po zakończeniu roku akademickiego słuchacz otrzymuje dyplom.

  6. Oferta edukacyjna obejmuje program podstawowy (wykłady) oraz program dodatkowy. Szczegółowy terminarz zajęć przekazywany jest każdemu słuchaczowi podczas zapisów, a także podczas kolejnych wykładów.

  7. Słuchacz może wybrać dowolną liczbę przedmiotów, w których pragnie uczestniczyć.

  8. Wykłady odbywać się będą w wyznaczone czwartki miesiąca w godz. 16:00 – 18:00 w sali wykładowej Biblioteki Miejskiej ks. Bernarda Sychty w Pelplinie przy ul. Sambora 5.

  9. Zajęcia dodatkowe (w zależności od liczebności grup i podejmowanej tematyki) odbywać się będą w salach Zespołu Szkół nr 1 w Pelplinie oraz Miejskiego Domu Kultury w Pelplinie.

  10. Władze PUTW zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.